Financování

POSTUP PŘI KOUPI
Všeobecné informace

Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 5 pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

Podmínkou ústní rezervace je uvedení jména a kontaktních údajů zájemce. Pokud projeví zájem o rezervaci více zájemců najednou, budou vedeni v evidenci v pořadí, v jakém kontaktovali prodejce.

Písemná rezervace – rezervační smlouva

Rezervační poplatek na bytovou jednotku a příslušenství bytu (sklepní kóje, parkovací stání) činí 57 500 Kč včetně 15% DPH a po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se stane první splátkou zálohy na kupní cenu příslušné jednotky. Rezervační poplatek hradí klient do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo bytu.

Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle od rezervační smlouvy odstoupí, či neuzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve lhůtě 14 dnů od uzavření Rezervační smlouvy, rezervační poplatek propadá a bude započten na smluvní pokutu, na kterou má prodávající nárok. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SoSBK)

Kupující je povinen uzavřít do 14 dnů od podpisu Rezervační smlouvy Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž vzorové znění mu bude předloženo před podpisem Rezervační smlouvy. Úhrada druhé zálohy ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny vč. DPH bude uhrazena do 5 pracovních dnů od podpisu SoSBK (do této částky bude započten Rezervační poplatek).

V případě financování hypotečním úvěrem uhradí kupující částku ve výši 2 000 Kč bez DPH jako poplatek za vklad Zástavních smluv do katastru nemovitostí. Tento poplatek bude vyúčtován prodávajícím zvlášť separátním daňovým dokladem k datu podpisu Kupní smlouvy a bude uhrazen do 5 pracovních dnů od jejího podpisu.

Dokončení hrubé stavby a zastřešení nejvyššího podlaží

Úhrada třetí zálohy ve výši 50 % ze sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů v případě financování z vlastních zdrojů a do 60 pracovních dnů v případě financování hypotéčním úvěrem, a to vždy od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení hrubé stavby. K okamžiku splatnosti třetí zálohy se prodávající zavazuje zajistit zápis příslušné jednotky do katastru nemovitostí jako rozestavěné jednotky (bytová či nebytová) formou prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k rozestavěným jednotkám, aby mohlo být zapsáno zástavní právo ve prospěch hypoteční banky a ta mohla část kupní ceny ve výši třetí zálohy uvolnit ve prospěch prodávajícího.

Dokončení vnitřních omítek

Úhrada čtvrté zálohy ve výši 20 % sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení vnitřních omítek.

Kolaudace

Předpokládaný termín kolaudace bytového domu: 3Q/2022

Úhrada páté zálohy ve výši zbývající části sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o vydání kolaudačního souhlasu.

Převzetí bytu a podpis kupní smlouvy

Předpokládaný termín: 4Q/2022

Podpisu Kupní smlouvy předchází úhrada zbývající části kupní ceny. Poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč platí prodávající a kupující každý jednou polovinou. Tento poplatek bude vyúčtován prodávajícím zvlášť separátním daňovým dokladem k datu podpisu Kupní smlouvy a bude uhrazen do 5 pracovních dnů od jejího podpisu.

Zápis do katastru nemovitostí

Podáním návrhu na vklad Kupní smlouvy se do katastru nemovitostí zapíše změna vlastnictví příslušné jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku po uplynutí dvacetidenní ochranné lhůty.

Každý nový vlastník se automaticky stává členem Společenství vlastníků jednotek, které vznikne na jednání ustavující schůze vlastníků po kolaudaci domu a před převodem vlastnického práva k první jednotce ze strany prodávajícího na třetí osobu.

Financování

Financování z vlastních zdrojů

PRVNÍ ZÁLOHA (rezervační poplatek) ve výši 57 500 Kč vč. DPH je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy. Po uzavření SoSBK se první záloha stane první splátkou zálohy na kupní cenu jednotky.

DRUHÁ ZÁLOHA ve výši 15 % sjednané kupní ceny včetně DPH, do jejíž výše bude započtena první záloha / rezervační poplatek. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu SoSBK.

TŘETÍ ZÁLOHA ve výši 50 % sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení hrubé stavby.

ČTVRTÁ ZÁLOHA ve výši 20 % sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení vnitřních omítek.

PÁTÁ ZÁLOHA (doplatek) zbývající části sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o vydání kolaudačního souhlasu.

Financování s hypotékou – splátkový kalendář

PRVNÍ ZÁLOHA (rezervační poplatek) ve výši 57 500 Kč vč. DPH je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy.

DRUHÁ ZÁLOHA z vlastních finančních prostředků ve výši 15 % sjednané kupní ceny včetně DPH, do jejíž výše bude započtena první záloha / rezervační poplatek. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu SoSBK.

TŘETÍ ZÁLOHA ve výši 50 % sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 60 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení hrubé stavby. K okamžiku splatnosti třetí zálohy se prodávající zavazuje zajistit zápis příslušné jednotky do katastru nemovitostí zapsané jako rozestavěné jednotky (bytové či nebytové) formou prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k rozestavěným jednotkám, aby mohlo být zapsáno zástavní právo ve prospěch hypoteční banky a ta mohla část kupní ceny ve výši třetí zálohy uvolnit ve prospěch prodávajícího.

ČTVRTÁ ZÁLOHA ve výši 20 % sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení vnitřních omítek.

PÁTÁ ZÁLOHA (doplatek) zbývající části sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o vydání kolaudačního souhlasu.

Při podpisu Rezervační smlouvy nebo Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a vždy k okamžiku splnění příslušného milníku dle smlouvy pro účely úhrady třetí, čtvrté a páté zálohy na kupní cenu bude ze strany prodávajícího kupujícímu vystaveno a zasláno písemné oznámení o splnění příslušného milníku a splatnosti příslušné části kupní ceny. Součástí takového oznámení bude také zálohový list s vyčíslením příslušné zálohy na kupní cenu.

Po uhrazení veškerých záloh a dalších plateb dle Rezervační smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a po předání jednotky do užívání kupujícímu bude ze strany prodávajícího kupujícímu vystaven konečný daňový doklad na kupní cenu jednotky s vyčíslením aktuálně platné DPH. Datem zdanitelného plnění bude den předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo den doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve, ve smyslu platné právní úpravy zákona o DPH.

Veškeré úhrady budou probíhat bankovním převodem na účet prodávajícího, který bude uveden v Rezervační smlouvě a Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a v příslušném zálohovém listu.

Kompletní finanční poradenství vám nabízí společnost Broker Consulting. Jejich pobočku okPOINT naleznete přímo v budově Brumlovka, kde se nachází i prodejní showroom Rezidence Oliva. Finanční záležitosti spojené s koupí bytu tak můžete vyřešit doslova pod jednou střechou.

Radim Štantejský

602 366 095

Budova Brumlovka
Vyskočilova 1100/2, Praha 4

Dále se můžete obrátit na naše partnerské banky, se kterými jsme pro vás připravili zvýhodněné balíčky hypotečních služeb.

Využitím těchto nabídek získáte oproti běžným žadatelům o hypotéku řadu výhod:

zvýhodněné obchodní podmínky hypotečních úvěrů pro klienty projektu Rezidence Oliva,

za zprostředkování vaší hypotéky není vyplácena provize, takto ušetřené prostředky jsou použity výhradně na další vylepšení podmínek hypotéky,

výrazné zjednodušení procesu žádosti a přiznání hypotéky, partnerské banky jsou od developera již vybaveny všemi potřebnými doklady o projektu,

nehradíte ocenění kupované bytové jednotky, toto ocenění připraví banka ve spolupráci s developerem, a tak ihned víte, jaká je maximální výše úvěru,

v partnerských bankách jednáte se zkušenými specialisty s detailními znalostmi projektu, kteří garantují rychlý a individuální přístup.

Ján Mičovský

720 967 719

Budova Filadelfie
Želetavská 1525/1, Praha 4

Eva Průšová

704 867 830

Jugoslávská 2578/19, Praha 2

Klára Carvanová

606 039 722

Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Martina Firtová

725 558 115

Roztylská 2321/19, Praha 4